Lịch công tác tuần

Tháng Năm 14, 2018 8:34 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2018)

 

Ngày

Nội dung công việc Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai  14/5/2018  Họp giao ban BGH   Văn phòng trường
Thứ ba  15/5/2018 Kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học  BGH Khối nhà trẻ
Thứ tư   16/5/2018 Kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học  BGH Khối MG 3 tuổi
Thứ năm  17/5/2018 Kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học  BGH Khối MG 4 tuổi
Thứ sáu  18/5/2018 – Kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học

– CBQL,GV tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

 – BGH

– CBGV toàn trường

– Khối MG 5 tuổi

– Tại các nhóm, lớp

Thứ bấy 19/5/2018 – Kết thúc năm học

– Bình xét, tổng hợp kết quả CBQL,GV tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

  BGH + CTCĐ+TTCM Văn phòng trường

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

   

                                                                                                                                     Đặng Thị Nguyện